Uncategorized

JPK_VAT dla mikro przedsiębiorców

JPK_VAT to zestaw informacji o transakcjach za dany okres. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika wprost z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podmiotów, u których sprzedaż jest zwolniona od tej daniny, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Chodzi w szczególności o dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Ewidencja uwzględnia też informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT. Te wszystkie dane pobierane są bezpośrednio z systemów księgowych firm i służą wygenerowaniu pliku JPK_VAT. Taki raport należy przesłać do 25. dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.